Early View

  • Flower‐visiting insects and their potential impact on transgene flow in rice
  • De‐qiang Pu, Min Shi, Qiong Wu, Ming‐qing Gao, Jia‐Fu Liu, Shao‐peng Ren, Fan Yang, Pu Tang, Gong‐yin Ye, Zhi‐cheng Shen, Jun‐hua He, Ding Yang, Wen‐Jun Bu, Chun‐tian Zhang, Qisheng Song, Dong Xu, Michael R. Strand, Xue‐xin Chen
  • Published online on Jun 27, 2014
  • DOI: 10.1111/1365-2664.12299
Page:   1 2 3 4 Next

Search the Site

Search

Site Adverts

South America Virtual Issue
South America Virtual Issue
Climate Change Virtual Issue
Practitioner's Perspective 
Special Profile Functional Diversity